LSP Workshop

Proč LEGO® SERIOUS PLAY funguje?

 • V LEGO SERIOUS PLAY (LSP), slouží LEGO kostky jako společný jednotný jazyk, který může kdokoliv používat bez ohledu na vzdělání, postavení nebo kulturu. To zaručuje, že znalosti a poznatky každého účastníka jsou využity.
 • Počáteční zaměření LSP je na každého jednotlivce a ne skupinu. To znamená, že struktura procesu vyžaduje, aby se každý aktivně zapojil do rozhodovacího procesu, což zvyšuje pravděpodobnost, že všechny strany budou ctít rozhodnutí a dohody po setkání.
 • LSP metoda produkuje oproti jiným facilitativním přístupům konkrétnější nápady a výsledky, protože každý má čas budovat své odpovědi a nápady ještě předtím, než začne konverzace a sdílení znalostí.
 • LSP metoda zajišťuje rychlejší a lepší komunikaci a porozumění, protože používá 3D vizualizace, metafory a příběhy, což také vede k menším nedorozuměním.
 • LSP setkání zůstávají zaměřená na dané téma, protože se zaměřují na kostky – ne na osobu. To také umožňuje velmi intenzivní diskusi, bez vytváření osobních konfliktů.

Jak metoda LEGO® SERIOUS PLAY funguje?

Metoda stojí na několika základních předpokladech:

 • Vůdci (vedoucí, starostové atd.) nemají veškeré odpovědi. Jejich úspěch závisí na tom, vyslechnout každý hlas v místnosti.
 • Lidé ze své přirozenosti chtějí přispět, být součástí něčeho většího a mít k tomu pocit vlastnictví („Tohle jsem dokázal i já!“).
 • Umožnit každému členu skupiny zapojit se a promluvit vede k mnohem udržitelnějším a reálnějším výsledkům.
 • Ve skupinových setkáních všichni příliš často pracujeme nedostatečně – ponecháváme nevyužito vědění v některých členech skupiny.
 • Žijeme ve světě, který může být nejlépe popsán jako složitý a měnící se.

Jádro procesu:

Vytvoření otázky – výzva, otázka, která nemá jedno jasné nebo správné řešeni

Konstruování –účastníci dávají význam tomu, co vědí, a co si dokážou představit. To dělají prostřednictvím konstruování modelů za pomocí LEGO kostek a vytvářejí příběh, který pokrývá význam v modelu. Díky tomuto procesu účastníci dosahují nového vědění, porozumění a poznání.

Sdílení – příběhy jsou sdíleny ve skupině mezi všemi účastníky

Reflexe – za účelem internalizace a usazeni příběhu je podporována reflexe toho, co bylo za tím sdělením příběhu

Aplikační techniky LSP:

 1. Vytváření individuálních modelů – Každý člen ve skupině si nejdříve postaví vlastní model, který představí ostatním. Tím je dosažena 100% participace účastníků.
 2. Vytváření společných modelů – účastníci společně kombinují a sdílejí své modely a dochází k diskuzi a propojování vědomostí se zaručením 100% angažovanosti účastníků. Podmínkou je, že každý člen skupiny musí mít ve společném modelu zapojenu alespoň nějakou část svého individuálního modelu.
 3. Vytváření terénu (krajiny), prostředí – společnou prací vzniká systém/prostředí, které dává odpovědi na položené otázky a hledá způsoby řešení.
 4. Vytváření spojení – propojení a interakce typu vedení vs. vedení druhého oddělení, hlavní nebo vedlejší proces, zákazníci, dodavatelé, ale i ekonomicko-politická propojení, aj.
 5. Vytváření systému – po propojení dochází k uvědomění si, jak spolu jednotlivé „systémy“ komunikují a navzájem se ovlivňují a obohacují.
 6. Modelování výskytu nouzových stavů a řešení (vytvoření klíčových rozhodnutí) – vytváří prostor pro vytvoření různých scénářů a ověření těchto scénářů pro celý systém fungování ( ztráta zakázky, zákazníků, špatné rozhodnutí, odchod klíčového člena týmu nebo vedení, změn legislativy, finanční ztráty, poškození jména/značky, příchod konkurenta nebo jeho zboží a služeb, atd.)
 7. Odvození jednoduchých vůdčích principů

Každá z aplikačních technik předpokládá zvládnutí techniky předchozí. Čím vyšší aplikační technika je využita, tím složitější je problém.

Roviny využití metody LSP:

Jednotlivec: koučink, individuální konzultace, rozvojové plány a realizace představ manažera/vedoucího/zaměstnance/klienta

Tým: teambuilding, hledání řešení pro jednotlivé oblasti či oddělení, zvyšování výkonnosti oddělení, budování důvěry mezi lidmi v týmu, řešení konfliktů v týmu (příležitost odhalit a pojmenovat skutečné zdroje konfliktů a dále hledat vhodné řešení), pro nastavení týmových rolí, pravidel komunikace, plánu pro další období, hledání příčin nízké výkonnosti týmu, nedosahování cílů, hledání řešení pro aktuální situaci či problém.

Organizace: naplňování vize , strategie, cíle, dlouhodobá budoucnost, strategické rozhodování

Benefity využívání metody LSP:

 • větší angažovanost a 100% zapojení účastníků, a to i stydlivých a plachých typů, protože model jim slouží jako opora nebo referenční bod
 • více myšlenek a nápadů
 • lepší komunikace a větší otevřenost zúčastněných
 • pocit závazku a spoluvlastnictví, kdy se zvyšuje motivace aplikovat a dodržovat vytvořené řešení do praxe
 • lepší výsledky

Strategické LSP workshopy:

Strategický workshop je vedený certifikovaným facilitátorem metody LEGO Serious Play, jehož cílem je nastavení strategického a akčního plánu organizace, společnosti, oddělení nebo týmu. Lidé, kteří se aktivně podílejí na vytvoření plánu se s vašimi cíli lépe ztotožní a intenzivněji pracují na jejich dosažen. Skrze tuto metodu je velmi intenzivně podporována kreativita lidí.

Facilitované strategické workshopy využívající přístupu LSP přináší aktivní zapojení celého vámi vybraného týmu na vytváření strategického plánu a jasnou a srozumitelnou formu výstupu. Díky vizualizaci (stavění modelů) porozumí vašim plánům a cílům nejen účastníci workshopu, ale snadněji ji přenesete i k ostatním zaměstnancům. Nafocené modely, které účastníci vytvořili, mohou následně posloužit pro snazší a srozumitelnější šíření dohodnutých plánů napříč organizací, jakož i k motivaci samotného týmu v průběhu implementace plánu.

Konkrétní cíl a obsah workshopu definujeme vždy ve spolupráci se zadavatelem. Délka workshopu je dána zvoleným tématem.