Supervize

Supervize představuje velmi významnou oblast profesního růstu. Cílem supervize a žádoucí výsledný stav v dané oblasti/oblastech, je zvyšování kvality práce pracovníků, jak v profesní, tak osobní rovině.

Supervize se mohou zaměřovat na:

 • Fungování týmové spolupráce
 • Odbornou činnost pracovníků
 • Případové supervize
 • Práci s klienty
 • Zaměření na rozvoj znalostí a dovedností členů týmu a jejich postojům ke klientům
 • Profesní rozvoj členů
 • Aktuální krizové supervize
 • Individuální supervize

Supervizní práci vnímám jako podporu jednotlivce (i týmu) k získání nadhledu, aby si pracovník sám sebe uvědomoval, věděl, co a proč dělá, aby identifikoval vnitřní prožitky, stavy, emoce a byl schopen pracovat s otázkami, „Co se teď ve mě děje?“, „Kde teď jsem?“, „Jak tomu rozumím?“, „Co teď potřebuji?“, „Jestli jsem připraven dělat v tuto chvíli rozhodnutí, či ještě potřebuji něco jiného?“, aj.

Pravidelná supervize se již stává nedílnou součástí práce, kde jakožto specifická odborná činnost přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a profesnímu růstu pracovníků.

Supervize posiluje spolupráci, podporuje komunikační otevřenost, přiměřenou citlivost a vnímavost vůči sobě a druhým, vytváří bezpečné prostředí pro poskytování a přijímání zpětné vazby.

Pracovníci díky supervizi získávají prostor pro reflexi vlastní práce, příležitost o věcech společně přemýšlet, dokázat se na ně podívat i očima druhého, prozkoumat alternativní možnosti řešení, diskutovat problémy v bezpečném prostředí supervizního vztahu.

 • Individuální supervize probíhá v rovině supervizor – supervidovaný, zaměřuje se na práci a rozvoj konkrétního pracovníka
 • Týmová supervize zahrnuje celé pracovní týmy, umožňuje zpřehlednit proces práce, procesní věci v týmu, ale také diskutovat témata vztahující se k jednotlivým oblastem týmové práce a spolupráce, vyjasnit si vzájemné vtahy, postupy, kompetence, postoje, komunikační toky, hranice, apod.
 • Manažerská supervize (supervize řízení) je určena vedoucím pracovníkům firem, organizací a týmů, zaměřená na procesy a způsoby řízení, manažerské kompetence, komunikační toky a klima související s vedením, zavádění změn v organizaci, nových firemních  strategií, apod.